KVKK Aydınlatma Metni

WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Mega Radar Elektrik Elektronik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Megaradar” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem atfetmekteyiz. Kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)  Madde 10 ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de öngörülen sınırlar içinde şeffaf, adil ve hukuka uygun bir şekilde işlemekte ve bu doğrultuda gerekli idari ve teknik tedbirleri almaya özen göstermekteyiz.  

Veri Sorumlusunun Kimliği

Şirket Unvanı : MEGARADAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Mersis No : 0613096594300001

İletişim Adresi : Parseller Mah. Kuyu Sok. No: 30 Ümraniye/İSTANBUL

Telefon No : 05300376746

E-Posta adresi : kvkk@megaradar.com.tr

KEP Adresi : megaradar@hs01.kep.tr

İLETİŞİM SAYFASINDAN ELDE EDİLEN KİŞİSEL VERİLER

www.megaradar.com.tr web sitemizi ziyaretiniz sırasında, iletişim sayfasında iletişim formunu doldurmanız vasıtasıyla işlediğimiz kişisel verileriniz hakkında sizi bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Kimlik; ad soyad

İletişim; e-posta adresi, mesaj

Kişisel verileriniz, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi amaçlarıyla işlenecektir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla web sitesi yer sağlayıcı tedarikçilerimize otomatik olarak aktarılmaktadır. Gerekmesi halinde Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amacıyla adli ve idari kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz otomatik yollarla web sitemizde iletişim formunu doldurmanız vasıtasıyla elde edilecektir. Kişisel verileriniz 5/2-e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 5/2-f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlenecektir.

HESABIM SAYFASINDAN ELDE EDİLEN KİŞİSEL VERİLER

www.megaradar.com.tr web sitemizi ziyaretiniz sırasında, Hesabım sayfasında yeni müşteri üyelik formunu doldurmanız vasıtasıyla işlediğimiz kişisel verileriniz hakkında sizi bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Kimlik; ad soyad, TC kimlik no

İletişim; e-posta adresi, telefon no, iletişim adresi

İşlem Güvenliği; Şifre ve parola bilgileri

Müşteri İşlem; sipariş bilgisi, ödeme bilgileri, bakiye bilgileri, iade bilgileri

Kişisel verileriniz, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bilişim firmaları ve tedarikçilere, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi için adli ve idari makamlara, müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi için gerçek ve tüzel kişilere, talep ve şikâyetlerin takibi için şirkette yer alan diğer birimlere ve iş ortaklarına, İlgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz otomatik yollarla web sitemizde yeni müşteri üyelik formunu doldurmanız vasıtasıyla elde edilecektir. Kişisel verileriniz 5/2-e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 5/2-c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanarak işlenecektir.

KARİYER SAYFASINDAN ELDE EDİLEN KİŞİSEL VERİLER

www.megaradar.com.tr web sitemizi ziyaretiniz sırasında, kariyer sayfasında iş başvurusu amacıyla özgeçmiş dosyanızı yüklemeniz vasıtasıyla işlediğimiz kişisel verileriniz hakkında sizi bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Kimlik; ad soyad

İletişim; e-posta adresi

Özlük; özgeçmiş bilgileri

Kişisel verileriniz, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bilişim firmaları ve tedarikçilere, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla diğer birimler ve iş ortaklarına, İlgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik yollarla web sitemizde özgeçmişinizi(CV) yüklemeniz vasıtasıyla elde edilecektir. Kişisel verileriniz, Kanun’un 5/1) Açık Rıza (Kişisel veriler), 6/2) Açık Rıza (Özel nitelikli kişisel veriler) hukuki sebeplerine dayanarak işlenecektir.

İlgili Kişinin (Veri Sahibi) Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: 

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.


Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirtilen yöntemlerle yada İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU’ nu doldurarak e-posta veya kargo yoluyla şirketimize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.